woensdag 26 oktober 2016

Breathe...

It's finally here and completely happy with it, my personal project, my "art journal" ...we'll I don't know if I can really call it an art journal. When you look up what an art journal is, you read that it's a diary where you also draw, experiment, collage,...
For me it won't actually be a diary where I write or document what happens every day.
I gave it a name that explains best what it will be for me.

Het is eindelijk klaar, en ik ben er helemaal blij mee: mijn persoonlijke project, mijn art journal.   Alhoewel ik niet echtt weet of ik het wel een art journal kan noemen. Als je opzoekt wat een art journal is dan lees je dat het een dagboek is waar je ook in gaat tekenen, dingen inkleeft, waarin je experimenteert,...
Voor mij persoonlijk gaat het niet echt een dagboek zijn waar ik mijn alledaagse leven in neerzet.
Ik gaf hem een naam die veel beter aantoont wat het voor mij zal zijn.


A project where I can be me with all my thoughts, with all my feelings. A place that will make me stand still and reflect on things, to try and leave things behind, ... to breathe.

Een projectje waar ik mezelf kan zijn met al mijn gedachten, en alles wat ik voel. Een plaatsje dat me verplicht om even stil te staan, na te denken over dingen, misschien wel zorgt dat ik dingen achter me ga laten...om te ademen.


Because it's a personal project I wanted to make it myself too. It had to be a journal where I love to go and create. So I needed something that had the size I love and gave me the opportunity to use as less or as many texture I want without the back giving up on me.

Omdat het toch een persoonlijk project is wilde ik mijn journal ook zelf maken. Eentje waar ik graag in wou gaan werken. Dus ik moest iets hebben dat mijn maten had en me ook de mogelijkheid geeft om zoveel structuur te gebruiken als ik wil zonder dat de rug het begeeft.


I have cut tabs as a base, which will give me the opportunity to even work outside the frame of my white papers too.

Als basispagina's heb ik tabbladen gemaakt die me ook de kans geven om extra elementen toe te voegen, om buiten de lijnen te werken.


zaterdag 22 oktober 2016

Breathe - Listen...
I finally did it, decided what way I wanted to go with my personal art journal. I don't actually know if I can call it an art journal. I'll be sharing some more pictures on him real soon ( read as soon as it's a good weather to take photographs ^.^)
But I wanted to go and share the making of the first page already and I made a video on it. I hope you like it. If you do, go and give it a thumbs up so I know I can go on and make more video's for you ^.^

Ik ben er eindelijk uit, ik weet eindelijk welke richting ik uit wou met mijn eigen persoonlijke art journal. Nou, ik weet eigenlijk niet of ik het echt een art journal kan noemen. Ik laat heel snel meer foto's van hem zien ( lees...van zodra het een beetje deftig weer is om meer foto's te maken ^.^)
Maar ik wou alvast laten zien hoe de eerste pagina er uit zag en ik maakte er meteen ook een video van. Geef het zeker een like als jullie het leuk vinden, dan weet ik dat ik gezellig verder ga met filmen voor jullie ^.^zondag 16 oktober 2016

Halloween...

Who's celebrating Halloween? Here we don't really celebrate it but a little home decoration is always welcome so it got me thinking on a little project...
So I started in photoshop...

Wie van jullie viert er Halloween? Wij vieren het niet echt maar wat decoratie om in huis te stellen is altijd wel leuk dus begon ik te brainstormen...
Ik begon in photoshop...


It all got measured around some of my most favorite Visible Image stamps and once it was all on the right spot I printed out my text and stamped them right in between...
And of course I just had to add some of the little moths too ^.^ They fit just perfect on those bottles!

Het werd allemaal afgemeten rond een paar van mijn favoriete Visible Image stempels. En eens alles op de juiste plaats stond kon ik de teksten gewoon uitprinten en er daarna mijn afbeeldingen tusssen stempelen.
En natuurlijk moesten er ook een paar van de kleine motjes bij op de flesjes. Ze passen er perfect bij!


Just added some extra bottles to add some color to my project, and of course some more moths ^.^

Daarna nog een paar flesjes erbij om wat kleur toe te voegen, en natuurlijk nog een paar extra motjes ^.^


Some Glimmer of light...
Een beetje Glimmer of light...


Some Mr. Bone Jangles powder...
Wat Mr. Bone Jangles poeder...


And some Crushed Skull... What could we brew with that?
En wat vermalen schedel...  wat zouden we daarmee kunnen gaan brouwen?


Want to see more from Visible Image? Take a look here:

Wil je meer zien van Visible Image, neem hier een kijkje:

Used stamps:zaterdag 8 oktober 2016

You make me laugh...

I can't tell you how much fun it is to just go and create Veerle-style. Not doing something because you are expected to do it in a certain way because everyone else is doing it. Doing my thing brings me to...

Ik kan niet onder woorden brengen hoe goed het voelt om gewoon iets te maken in mijn eigen Veerle-stijl. Niets doen omdat iedereen dat doet en men dat van je verwacht. Gewoon mijn eigen ding doen bracht me bij...


Couldn't keep that tiny heart off of this tag...
Er moest gewoon een klein hartje verstopt op de tag...


That laugh, that fine small line of shine that brightens up the darkness...
Die lach, dat fijne blinkende randje dat al het donkere laat oplichten...


Putting all the details together...
En als je dan alle details samen brengt...


I hope you have a beautiful bright day and if for some reason it's too dark... I hope there will be at least one person making you laugh and give you that fine silver line.

Ik hoop dat jullie een prachtige dag hebben en mocht het om eender welke reden toch donker zijn...dan hoop ik dat er minstens één persoon is die je kan laten lachen en je dat zilveren lijntje kan geven.

zondag 2 oktober 2016

Take risks...
Sometimes you just have to spread your wings, how fragile they may be, and take risks...

Soms moet je je vleugels, hoe fragiel ze ook mogen zijn, uitspreiden en risico's nemen...All info and even more inspiration on these beautiful stamps can be found here:
Alle informatie en zelfs nog veel meer inspiratie voor deze prachtige stempels kunnenhier gevonden worden:Used stamps:


 http://visibleimage.co.uk/product/de-stressed-background-stamps/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...