zondag 21 oktober 2018

Start the countdown...

Fact: I don't like making Christmas cards so I keep postponing in making them.
Answer: make a quick and easy card or a multiple of them each week now until Christmas
So start the countdown: 10 weeks until Christmas...

Feit: ik maak niet graag kerstkaarten en stel het dus altijd uit tot het allerlaatste moment.
Oplossing: elke week een snelle makkelijke kaart ( of een veelvoud ervan) maken tot aan Kerst.
Dus... begin het aftellen maar: nog 10 weken tot aan Kerst.So... care to join in on the fun?  I would love to see your cards so tag me on social media or come and share your cards in my facebook group ( links in the side bar)

Wie doet er mee? Ik zou dolgraag jullie kaarten zien dus tag me op sociale media of deel ze in mijn facebook groep. Alle linken vind je terug rechts in de zijbalk. 

woensdag 17 oktober 2018

It's time...

When is it time to start a new chapter in your life? How long do you allow yourself or force yourself  to keep trying before starting a new one?  Not an easy question and it's one that will differ for each of us. The only right answer is: as long as necessary to be able to look back later and not feeling guilty for not having fought hard enough.
Closing...does that mean you have to forget about that chapter? Sometimes that is indeed what you need to do, to be able to move on and have a happy life. But don't forget that chapter is part of the story that brought you to the place you are right now and made you as strong as you are now. So maybe, sometimes it's just better to put it behind glass as a reminder of how strong you have become.
Enjoy the video...

Wanneer is het tijd om een nieuw hoofdstuk te beginnen in je leven? Hoe lang laat je jezelf toe of verplicht je jezelf om te blijven proberen voor je een nieuw hoofdstuk begint? Geen makkelijke vraag en het is er eentje die voor iedereen anders zal zijn. Het enige antwoord is: zo lang als nodig zodat je later kan terugkijken en je jezelf niet schuldig hoeft te voelen dat je niet hard genoeg geprobeerd hebt.
Afsluiten...wil dit zeggen dat je het oude hoofdstuk gewoon moet gaan vergeten? Soms is dat inderdaad wat je moet doen zodat je verder kan gaan met je leven. Maar vergeet niet dat ook dat hoofdstuk je gebracht heeft op de plaats waar je nu bent. Dus misschien is het wel beter om het gewoon achter glas te zetten als een herinnering aan hoe je zo sterk bent geworden.
Geniet van de video...

The video - De videoShop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Used stamps
woensdag 10 oktober 2018

You're not alone...

Sometimes you see a set and you just fall in love. Well this 'You're not alone' set is one of them.  Sometimes it's so easy to explain and sometimes it's not, it's a feeling that a set gives you and that's exactly what's going on with this set.

Soms zie je een set en val je gewoon als een blok voor de set. Deze 'You're not alone' set is er eentje van.  Het is soms hard om uit te leggen, vaak is het gewoon een gevoel dat een set je geeft en dat is precies wat het is met deze set.


I love the hands and love the words, they will make perfect cards to give some support to anyone in need of it. But they have so many more possibilities. For today's project I chose to make a supportive tag... 
And yes, that's a little bit of gold on my butterfly ^.^

Ik vind de handen prachtig en de woorden... ze zijn perfect om kaarten te maken om iemand een hart onder de riem te steken die het nodig heeft. Maar er zijn zoveel meer mogelijkheden. Voor het project van vandaag koos ik om een tag te maken om iemand een hart onder de riem te steken.
En je ziet het goed, er zit wat goud op mijn vlinder ^.^


And yes,  I had some fun burning holes in my tag ^.^ 

En ik heb inderdaad gaten in mijn tag gebrand ^.^


Here's the tag in it's full glory.  But you could easily make it in a card's version, and choose to make it in a color. Or just give the butterfly a color instead of the golden accent I chose for this tag...

En hier is de volledige tag. Maar je zou perfect kunnen kiezen om dit in een kaartvorm te maken, of kiezen om het in kleur te maken. Of gewoon de vlinder een kleur geven in de plaats van het gouden accent dat ik koos op deze tag...


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Used stamps
You are not alonewoensdag 3 oktober 2018

You are strong...

A touch... a feeling... a heartbeat...  seeing the new set from Visible Image with those beautiful hands... they sure touched something inside of me.  They speak to me and I want to go and create some things of which I can't even say why I'm putting certain elements together.
For today's project I do know what started my project. Looking at one of the hands I immediately thought of a puppet player.  So I just knew I wanted to have something hanging on the hand.  But it wasn't until I started my project that I found the perfect elements.
Got you curious? I've got it all filmed, have fun ^.^

A touch (een aanraking)... a feeling (een gevoel)... a heartbeat (een hartslag)... Toen ik deze nieuwe set van Visible Image zag met die prachtige handen... ze raakten zeker iets vanbinnen. Ze blijven in mijn hoofd zitten en ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd waarvan ik niet eens kan verklaren waarom ik sommige elementen samen breng. 
Voor het project van vandaag wist ik wel waar het begon.  Toen ik naar een van de handen keek dacht ik meteen aan een poppenspeler. Dus ik wist dat ik iets aan het hand wou gaan hangen. Maar het was pas toen ik echt aan mijn project begon dat ik de perfecte elementen vond.
Benieuwd?  Ik heb het allemaal op video voor jullie ^.^ Veel plezier!
I hope that, when you are dangling on a thin thread, you find the strength inside of yourself and remember just how strong you are. Lot's of love X

Ik hoop dat, als jullie het gevoel hebben dat jullie aan een zijden draadje hangen, jullie toch de kracht vinden in jezelf en jullie je herinneren hoe sterk jullie echt zijn. Dikke knuffel X


Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 26 september 2018

Beat...

So I had this idea in my head and... ended up with a completely different project.  Well actually two of them ^.^
I started out with my background and still had this idea but then... I saw this little fine line...  And I knew I wanted to use it. So I changed up my complete project.  I took out my red watercolors and the choice for my word was made in an instance.

Ik had een idee in mijn hoofd en toch...eindigde ik met een compleet ander project. Wel eigenlijk twee ^.^
Ik begon met het maken van mijn achtergrond en had nog steeds dat idee in mijn hoofd to... ik dat fijne lijntje zag... en ik wist dat ik het wou gaan gebruiken. Dus ging mijn project een ganse andere richting uit. Ik nam er mijn rode aquarelverf bij en de keuze voor mijn woord was meteen gemaakt.


It had all came together in my head and in my soul.  Is it a hint if I tell you the word beat was taken from the original word 'heartbeat' in the set?

Het kwam helemaal samen in mijn hoofd en hart. Geef ik een hint als het woord beat ( sla) van het originele woord in de set heartbeat (hartslag) komt?


Knowing this tag will be send to the headquarters of Visible Image I wanted a duplicate, I wanted one for myself here at home so I made a second background except... It was darker and I loved it. But for some reason it made more sense to place my 3 squares on a different place and just keep it abstract.

Ik wist dat deze tag naar Visible Image ging opgestuurd worden dus ik wou er graag nog eentje maken, gewoon voor mezelf om hier bij mij te houden in mijn eigen journal.  Dus maakte ik een nieuwe achtergrond alleen... deze werd iets donkerder, en ik vond hem super.  En voor een of andere reden was het naar mijn gevoel logischer om de drie vierkanten op een andere plaats te zetten en het gewoon abstract te houden.


The same line with the same meaning but I didn't place the word in there.

Dezelfde fijne lijn met dezelfde betekenis alleen plaatste ik het woord er nu niet bij.


Spotted where I got the fine line?

Heb je al ontdekt waar de lijn vandaan komt?


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Used stencil and stamps
zondag 23 september 2018

Altenew watercolor panset review...

When you hear there is a complete new set of watercolors coming.... you can't get but excited to try them out no? Well, maybe not when you're not a watercolor fan but I am so I decided to go and give them a try so... I've got not one but two video's for you on my channel today. First one is the one where I take you along and discover everything from this set together with you  when opening the box for the very first time. And of course I had to go and make a project with it so there's the second video ^.^

Als je hoort dat er een volledige nieuwe aquarelverf set op de markt komt... dan kan je toch niets anders dan enthousiast worden? Nou misschien niet helemaal als je geen aquarelfan bent maar dat ben ik wel dus ik ging er helemaal voor. Ik heb vandaag dus niet één maar twee video's op mijn youtube kanaal gezet.  De eerste neemt je samen met mij mee bij het ontdekken van de set vanaf het moment dat hij voor de allereerste keer wordt geopend.  En natuurlijk moest ik ook een projectje maken dus daar is de tweede video rond gemaakt ^.^
And it's not just a project.  I got challenged by my daughter... and what a challenge it was. Have fun with the video!

En het is niet zomaar een project. Ik werd uitgedaagd door mijn dochter... en ik ben helemaal eerlijk als ik zeg dat het een uitdaging was. Veel plezier met video nummer twee!So... what do you think?  Would you love to choose my life sometimes? Challenge me to create something with a certain color or stampset or product?  Keep an eye out on my social media ( all the links are in the right sidebar) and grab your chance real soon! Bring on those challenges!

En dan word ik natuurlijk benieuwd. Zouden jullie het tof vinden om mijn projecten mee te bepalen? Zin om me uit te dagen met een bepaalde kleur of stempelset of een product? Hou mijn sociale media in de gaten ( je vindt alle links in de rechter zijbalk) en grijp die kans  binnenkort! Laat maar komen die uitdagingen!

woensdag 19 september 2018

Always there...

I've always loved old walls. I love all the old cracks, the crevices, the little missing pieces, the life it breaths... So for today's project I wanted to go and have a play with that little crack stamp from the 'Create it' set (well the biggest of the two) and I stamped it several times, using some masking tape to create some cracking on my tag. When you choose your masking right, you're able to create a little place to put a fine detail and for my project...yes you guessed it right it was a tiny heart...

Ik heb altijd van oude muren gehouden. Ik hou van die spleten en kieren, de oneffenheden, de kleine stukken die missen, het leven dat het vasthoudt... Voor mijn project van vandaag wou ik aan de slag met de kleine crackle stempel van de 'Create it' set ( nou de grootste van de twee) en ik heb hem meerdere keren gestempeld waarbij ik soms masking tape gebruikte om delen te masken. En als je de tape op de juiste plaatsen kleeft dan kan je een plaatsje maken waarin je een klein detail kan verwerken. En ja... je raadt het helemaal juist, bij mij is dat een klein hartje...Of course I needed some words for my tag and I found them in the Son Definition set...

En natuurlijk wilde ik er ook een tekstje op en die vond ik in de 'Son Definition' set...


Curious how you can easily use parts of the Definition sets very easily... I show you in this video:

Als je graag ziet hoe je heel makkelijk delen van de Definitie stempels kan gebruiken, ik laat het zien in  mijn video:CAS but for me my tag has everything it needs...

CAS, clean en simpel maar voor mij heeft mijn tag alles wat het nodig heeft...
Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps:woensdag 12 september 2018

Close your eyes...

Remember this video? And remember I made two backgrounds with some left over Twinkling H2O paints?

Herinner je je deze video nog? En herinner je je hoe ik twee achtergronden maakte met de overschot aan Twinkling H2O's?
I always have some of those backgrounds laying around and they are perfect for those moments when you just want to have a play or you want to get some things out of your mind.
So for these two tags I decided I wanted to have a play with some of the fabulous words that Visible Image has. There are so many of them and I love just going through all of them and then find the perfect ones to be put together and which fit my mind set.
Curious which ones I took out today? I show you in another video...

Ik heb altijd wel een paar van die achtergronden liggen die perfect zijn voor momenten waarop je gewoon even snel wil spelen of als je iets uit je hoofd wil krijgen.
Voor deze twee tags wou ik graag gewoon aan de slag met een paar van de prachtige woorden die de Visible Image sets hebben. Er zijn er zoveel en ik vind het altijd zalig om er door te gaan en dan de perfecte woorden samen te brengen die neerzetten wat er in mijn hoofd speelt.
Benieuwd welke ik er uit haalde vandaag?  Ik laat het graag zien in een nieuwe video...


The video - De videoVisible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Twitter

Used stamps:
woensdag 5 september 2018

Be tough...

Sometimes you get an idea when you see a new set of stamps but for God knows what reason you just don't get it done immediately. But it sticks in your mind and this project was one of those. I knew what I wanted to make but for some reason I just kept making other projects first... until today ^.^
That circle stamps from the 'Shape it up' set needed to be pushed in drying texture paste!
I know it's not all that clear but you get a 3D circle with all the lines pushed down into it, I love it.
I used the Ranger texture paste so no problem to take out my watercolors to add some color ^.^
And when my circle was ready...it was just getting my ideas onto my paper.

Soms krijg je meteen een idee als je een nieuwe set stempels ziet maar voor God weet welke reden maak je het niet meteen.  Maar het blijft in je hoofd zitten en dit project was er zo eentje.  Ik wist wat ik wilde maken maar om een of andere reden maakte ik eerst andere projecten... tot vandaag ^.^
De cirkel uit de 'Shape it up' set moest gewoon in drogende textuur pasta geduwd worden!
Ik weet dat het moeilijk te zien is op de foto maar je krijgt dus eigenlijk een 3D cirkel met de lijnen erin geduwd als textuur en het ziet er super uit in het echt.
Ik gebruikte de Ranger textuur pasta dus het was super makkelijk om er met mijn aquarelverf was kleur op te zetten.
En eens mijn cirkel klaar was... kon ik aan de slag om mijn hoofd leeg te maken op mijn papier.


And you know me, I love adding a single word that recaps my thoughts on my projects

En je kent me alvast wel al goed genoeg om te weten dat ik ook altijd een woord gebruik om mijn gedachten van mijn project te bundelen.


It always feels so good when I can get my head blank and just create what I feel needs to be made...

Heerlijk is het als je je hoofd leeg kan maken en gewoon kan creëren wat je nodig hebt...
Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 29 augustus 2018

Go...

I while ago I was tidying stuff up and there they were: my twinkling H2O's.  So I decided to keep them on my table and create with them again.
It wasn't hard to choose some stamps for this project, as the soft twinkle and the colors I have here immediately bring me to the beautiful dragonfly From Visible Image. I did however decide to use another set of words for today's project instead of the words that are in the 'Live in the moment set...
I had my camera rolling again so have fun!

Toen ik even terug wat aan het opruimen was kreeg ik ze terug in mijn handen: mijn Twinkling H2O's. Dus besloot ik dat het al weer veel te lang geleden was en ze nu maar eens opnieuw te gaan gebruiken.
Het was niet zo moeilijk om een stempel te vinden die ik wou gebruiken, aangezien de zachte glitter en de kleuren die ik hier heb me direct bij de libelle bracht. Ik besloot echter om een andere tekst te gaan gebruiken dan degene die in de set zit....
Ik heb alles op camera dus er staat een nieuwe tutorial op mijn youtube kanaal. Veel plezier!

The video - de videoIf you don't want to miss out on any video going live: just hit that bell at the right top corner on my youtube channel and you'll receive a notification when I load a new one ^.^

Wil je geen video's meer missen dan kan je gewoon de bel aanklikken die bovenaan rechts op mijn youtube pagina staat. Dan krijg je elke keer een melding als ik er eentje online zet  ^.^

Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 22 augustus 2018

50...

So many ideas going through my mind... I needed to make a male card for someone of whom I know loves skulls and turned a certain age that is ... well sometimes a bit of a knock on the head for some people.
The love for skulls wasn't heard as Visible Image has a great stamp set called Mr. Bone Jangles so I had some stamped and cut out, made a background and then I pulled out the Skull shadow stencil to make a soft card that was supposed to go on the inside...  But then I changed my mind...
So my soft background with the Skull shadow stencil became my front panel ^.^

Ik had zoveel verschillende ideeën in mijn hoofd...ik moest immers een mannelijke kaart maken voor iemand van wie ik weet dat hij wel houdt van doodshoofden en die een leeftijd werd die... soms een klopke op het hoofd is voor sommigen.
Dat hij van doodshoofden hield was niet moeilijk aangezien Visible Image een prachtige set heeft namelijk Mr. Bone Jangles. Dus stempelde ik er een paar en ik sneed ze uit, ik maakte een achtergrondje met mijn aquarelverf en dan nam ik er het Skull shadow stencil bij om een zachte achtergrond te maken die aan de binnenkant zou komen... En dan veranderde ik van idee...
De zachte achtergrond die binnenin zou komen werd mijn voorkant ^.^


And all because I did want that special number '49+1' incorporated but... I didn't want to scream it out loud so I was very happy when I found it in that tiny row of numbers  in the Elemental stamp ^.^
A home rusted piece was perfect to get it out there...

En allemaal om ik het speciale nummer van '49+1' er toch graag op wou verwerken. Ik wou het echter niet uitschreeuwen  dus ik was super blij toen ik het vond in dat kleine rijtje van cijfers in de Elemental stempel ^.^
Een zelf geroest stukje ijzer was perfect om het in de spotlight te zetten...


Not in the slightest near at the first idea I had in mind but I love how this one turned out. And I love how a tiny element of a stamp can give you whole new ideas.

Helemaal niet de kaart die ik eerst in gedachten had maar ik vind het super hoe het uiteindelijk geworden is. En helemaal super vind ik hoe één klein detail in een stempel je een volledig nieuw idee kan geven.

Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps and stencils:woensdag 15 augustus 2018

Perception.

So many of you might be surprised... yes I'm moving away from posting my Visible Image inspiration from Sundays to Wednesdays now. Not to worry, when you come and take a peak on Sundays you will still find my posts here. And if you don't want to miss out on the videos... just go on top of my youtube page and turn the bell on. That way you will get notifications every time there's a new video online so you don't have to miss out on any of them ^.^

Verrast?  Yep ik ben doorgeschoven bij het posten van mijn Visible Image inspiratie van zondag naar de woensdag. Maar dat is geen probleem natuurlijk, als je hier op zondag komt kijken vind je zonder problemen de inspiratie die ik op woensdag heb gepost. An als je zeker wil zijn dat je geen video's mist dan kan je gewoon die bel aanklikken die bovenaan op mijn youtube pagina staat. Dan krijg je meteen een melding als er een nieuwe video online komt en hoef je niets te missen ^.^Now for today's inspiration I'm going a bit bigger... I'm trying out the square size off 8" by 8".  That is a lot more space all of a sudden so I'll see where that brings me. But it's still me: some watercolors, some details and some thought provoking word... which automatically brings me to a tiny word in one of the Visible Image sets. Oh and tiny details...yes found that in a Visible Image stencils ^.^
And yes... I have it all on tape. Even my mistake of using the wrong kind of ink on the paper I chose. But no worries, I'm showing how I fixed it as good as I could. Can't wait to see my mistake? Enjoy the video ^.^

De inspiratie vandaag is een maatje groter... ik ben aan het spelen met de maat 21cm op 21cm. Dat is meteen veel meer plaats dus even kijken waar dit me brengt. Maar het blijft mijn eigen ding: aquarelverf, wat details en woorden die je aan het denken zetten... wat me vandaag bij een klein woordje bracht uit één van de Visible Image sets. Oh en dat kleine detail... yep gevonden in een stencil van Visible Image. En yep. ik heb het allemaal op video. Zelfs mijn fout om de verkeerde inkt te gebruiken op mijn papier. Maar geen paniek, ik laat ook zien hoe ik het zo goed als ik kan oplos. Benieuwd om mijn fout te zien? Veel plezier met de video ^.^Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps and stencils:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...